swietlica

ŚWIETLICA
SZKOLNA
Przejdź do treści

Menu główne:

ŚWIETLICA BAWI UCZY WYCHOWUJE NAS,
MIŁO I WESOŁO SPĘDZAMY W NIEJ CZAS.


Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku
od godziny 6:30 do godziny 16:30.

Opiekę wychowawczą nad uczniami sprawują:

Iwona Pawełczyk-Mukoid
Janina Szaforz
Grażyna Ślęzak
Halina Karczewska

    Zadania realizowane w świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej oraz warunków do nauki i spędzania czasu wolnego.
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy, pomoc uczniom słabym, organizowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych wychowanków - kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, kultura współpracy i współdziałania w grupie.
 • Kształtowanie właściwej postawy moralnej, charakteru - praca nad rozwojem własnej osobowości, dokonywanie właściwych wyborów, odpowiedzialność za własne postępowanie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, słuchania innych, pozytywnego myślenia, dokonywania właściwego wyboru w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej wychowanków.
 • Propagowanie i przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, kształtowanie kulturalnej postawy podczas zabawy i uprawiania sportu.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz propagowanie turystyki i krajoznawstwa.


    W świetlicy prowadzone są zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne ( układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, origami i inne),
 • wzbogacające posiadane wiadomości, ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki),
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, , odrabianie prac domowych),
 • kształtujące świadomość ekologiczną oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo,
 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje),
 • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • kształtujące wrażliwość estetyczną i ekspresję twórczą wychowanków (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),
 • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy ruchowe z muzyką),
 • zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),
 • relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki),
 • kształtujące umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • wdrażające uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego